Sesorah Camat Sleman Adicara Tetandhingan Tembang Dolanan Anak

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN TEMBANG DOLANAN ANAK ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN SENIN TANGGAL 18 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan dalah kabagas kwarasan mugi tansah kajiwa lan kasalira dhateng kula panjenengan sedaya.

Dhumateng dewan yuri tethandingan tembang dolanan anak ingkang satuhu kinurmatan.

Dhumateng para Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, ingkang tansah kinurmatan.

Dhumateng para Bapak dalah Ibu ingkang sami anganthi para putra-putrinipun nuninggih ingkang sami badhe ndherek tetandingan tembang dolanan anak ingkang kula kurmati saha kula tresnani.

Wonten kalodhangan menika, sumangga kula penjenengan sedaya tansah monjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Agung, inggih awit paringipun sakatahing kanugrahan ingkang sampun rumentah dhateng kula panjenengan sedaya, satemah saget sami manunggal lenggah wonten sasana menika kanthi mboten wonten pambengan setunggal menapa.

Keparenga kula ngaturaken pambagya wilujeng, saha mantur nuwun awit rawuhipun para Bapak saha para Ibu ingkang sampun nganthi para putra putri nipun ingkang badhe sami ngayahi tethandingan Tembang Dolanan Anak.

Perlu kawuningan bilih wontenipun adicara tethandingan Tembang Dolanan Anak menika ugi kangge mahargya ambal warsa Kabupaten Sleman ingkang kaping satus warsa utawi setunggal abad.

Tembang dolanan anak menika mujudaken salah setunggaling Budaya Jawi tilaranipun kakek moyang ingkang sampun swargi. Pramila tembang dolanan anak wajib dipun uri-uri. Sinten malih menawi dede para putra putri kula penjenengan sedaya ingkang nglajengaken saha njagi lestarinipun Budaya Jawi.

Luhuring bangsa saget katitik saking adi luhunging budaya. Pramila sumangga kula penjenengan sedaya paring panuntun amrih para putra remen dhateng budayanipun piyambak, satemah mboten kadheseg utawi kagerus budaya saking manca negari.

Menawi budaya jawi menika dipun uri-uri istingarah ing sak mangkeh saget nyengkuyung dhateng jejeg sentosanipun Keistimewaan Ngayogyakarta.

Para bapak, para ibu, langkung-langkung dhateng para pasarta tethandingan, inggih wonten kalodhangan menika wonten ing Ari Soma Palguna utawi dinten Senin Pon surya kaping wolulas wulan April warsa kalih ewu nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, Tetandhingan Tembang Dolanan Anak, Kula Buka”

Para bapak, para ibu dalah para pasarta, mekaten atur sapala kangge mbuka tethandingan Tembang Dolanan Anak. Mbok bilih wonten kekiranganipun saha wonten bab ingkang mboten dados kersanipun kula nyuwun agunging pangaksami. Nuwun.

Salam Budaya….

Wassalamu’alaikum wr.wb

Sesorah Camat Sleman Adicara Tethandingan Sesorah Basa Jawi

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN SESORAH BASA JAWI ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN REBO TANGGAL 13 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan dalah kabagaskwarasan mugi tansah kajiwa lan kasalira dhateng kula penjenengan sedaya.

Dhumateng para Bapa Dewan Yuri Tetandhingan Sesorah Basa Jawi ingkang satuhu kinurmatan, dhumateng para Bapa Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, ingkang tansah kinurmatan. Dhumateng para pasarta tetandhingan Sesorah Basa Jawi kakung sumawana putri ingkang bagya mulya saha ingkang kula tresnani.

Wonten kalodhangan menika sumangga kula penjenenengan sedaya tansah monjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos, awit paringipun kanugrahan ingkang rumentah dhateng kula panjenengan sedaya, saktemah saget sami manunggal lenggah wonten ing sasana Kantor Kecamatan Sleman menika kanthi mboten wonten rubeda setunggal menapa.

Keparenga kula ngaturaken pambagya harja, saha matur agunging panuwun dene penjenengan sami sampun siyaga ing gati badhe ndherek kiprah wontenipun Tetandhingan Sesorah Basa Jawi Utawi Pidhato Basa Jawa, kanthi ancas ndherek nguri-uri Kabudayan Jawi ing sak lebeting Keistimewaan Ngayogyakarta. Ugi kangge mahargya adeging Kabupaten Sleman ingkang kaping satunggal abad.

Dhumateng para Bapa Dewan Yuri, kula ngaturaken panuwun dene penjenengan sampun sumadhiya dados yuri wontening tethandingan menika. Mugi-mugi saking purwa, madya lan wasana tethandingan samangkeh saget lumampah kanthi rancaq, datan wonten pambengan setunggal menapa.

Dene dhumateng para pasarta tetandhingan saking para bapa, para ibu, remaja putra ugi para remaja putri saking desa-desa se-wilayah Kecamatan Sleman, ingkang sami ngagem busana jawi jangkep gagrag Ngayogyakarta, sayekti damel mongkog ugi damel bombonging manah kula.

Kanthi penjenengan sedaya ngadi busana ngaten menika dados cihna penjenengan sedaya sampun tumut nguri-uri budaya jawi. Budaya ingkang adiluhung inggih budaya ingkang pantes sarta wajib dipun lestantunaken.

Nanging para pasarta tethandingan kula aturi enget. Bilih tethandingan sesorah menika namung salah setunggaling pambudidaya kangge nguri-uri budaya jawi. Dados saumpami wonten pasarta ingkang dereng saget sasab sampun ngantos kuciwa ing penggalih, langkung-langkung lajeng mutung saha ewa dhateng ingkang sasab. Menika sampun ngantos, yen tumindak ngaten menika badhe damel rengganging pasrawungan.

Kula suwun wontenipun tetandhingan menika kepara malah saya damel guyub rukun ing antawisipun para pasarta, satemah gesang wonten madyaning pasrawungan, masyarakat sami tentrem, gesang bagya mulya, wonten paribasan Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah. Pramila kula suwun para pasarta supados sami guyub rukun.

Para pasarta ingkang bagya mulya, wonten ing wekdal menika inggih wonten ing Ari Rebo Pon Surya Kaping Tiga Welas Wulan April Warsa Kalih Ewu Nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, Tetandhingan Sesorah Basa Jawi Ing Kecamatan Sleman, Kula Buka”

Dhateng para pasarta kula ngaturaken Sugeng Ngayahi Tethandingan Sesorah Basa Jawi.

Para bapa yuri ingkang dahat kinurmatan, para lenggah ingkang tansah kinurmatan, ugi para pasarta tethandingan ingkang kula tresnani, mekaten atur sapala saking kula, mbok bilih wonten kirang saha wonten bab ingkang mboten nuju prana, kula nyuwun agunging pangaksama.

Nuwun….

Salam Budaya….

Wassalamu’alaikum wr.wb

Sesorah Camat Sleman Adicara Tethandingan Miru Kain

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN MIRU KAIN ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN SENIN TANGGAL 14 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan menapa dene kabagas kwarasan mugi tansah kajiwa tuwin kasalira dhumateng kula penjenengan sedaya.

Dhumateng ingkang satuhu kinurmatan Dewan Yuri Tethandingan Miru Sinjang.

Dhumateng para Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, inggih ingkang tansah kinurmatan.

Dhumateng para bapak, para ibu, para kadang taruna pasarta Tethandingan Miru Sinjang ingkang dahat kinurmatan ugi ingkang kula tresnani wonten kalodhangan menika, sumangga kula panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kawasa, awit paringipun kanugrahan ingkang sampun rumentah dhateng kula penjenengan sedaya, satemah wonten wekdal menika saget sareng-sareng manuggal lenggah wonten ing sasana menika kanthi mboten wonten sambekala setunggal menapa.

Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya wilujeng awit rawuh penjenengan sami wonten ing sasana menika, ugi maturnuwun dene panjenengan sami sampun kasdu ing penggalih niyat badhe ndherek lomba Miru Jarik utawi Tethandingan Miru Sinjang.

Perlu dipun mangertosi bilih Miru Sinjang ngaten mboten gampil. Pramila sampun sak mesthinipun wekdal menika Kecamatan Sleman ngawontenaken tethandingan Miru Sinjang, kanthi ancas supados warga masyarakat ing Kecamatan Sleman menika saget saha pinter miru sinjang. Ageman busana jawi temtu ngginakaken sinjang.

Kecamatan Sleman ngawontenaken Lomba Pidhato Basa Jawi kala wingi dinten Rabu tanggal tiga welas April kalih Ewu Nembelas, sak menika dinten Kamis tanggal sekawan welas April kalih ewu nembelas dipun wontenaken tethandingan wiru kain utawi sinjang. Mbenjang dinten Senin tanggal wolulas April kalih ewu nembelas dipun wontenaken tethandingan Tembang Dolanan Anak. Sedaya wau kanthi ancas kangge mahargya ambal warsa Kabupaten Sleman ingkang kaping satus tahun utawi setunggal abad.

Namining sinjang wonten sidomukti, parang rusak, kawung, dlereng lan sak piturutipun. Dene ngagemipun sinjang, upami tiyang putri dlerengipun ingkang miringipun awalipun kanan, dene menawi kakung kosok wangsulipun.

Para bapak, para ibu, dalah para kadang taruna, ing wekdal menika Ari Respati Cemengan utawi dinten Kemis Pon surya kaping sekawan welas wulan April warsa kalih ewu nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Lomba Wiru Kain utawi tethandingan Miru Sinjang,

Kula buka”

Sak lajengipun, mugi-mugi titi laksana menika wiwit purwa, madya, ngantos paripurna saget lumaksana kanthi mboten wonten pambengan setunggal menapa.

Para dewan yuri ingkang kinurmatan ugi dhumateng para pasarta tethandingan ingkang bagya mulya, mekaten atur kula minangka mbuka tethandingan menika.

Salam Budaya..

Wassalamu’alaikum wr.wb