Sesorah Camat Sleman Adicara Tetandhingan Tembang Dolanan Anak

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN TEMBANG DOLANAN ANAK ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN SENIN TANGGAL 18 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan dalah kabagas kwarasan mugi tansah kajiwa lan kasalira dhateng kula panjenengan sedaya.

Dhumateng dewan yuri tethandingan tembang dolanan anak ingkang satuhu kinurmatan.

Dhumateng para Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, ingkang tansah kinurmatan.

Dhumateng para Bapak dalah Ibu ingkang sami anganthi para putra-putrinipun nuninggih ingkang sami badhe ndherek tetandingan tembang dolanan anak ingkang kula kurmati saha kula tresnani.

Wonten kalodhangan menika, sumangga kula penjenengan sedaya tansah monjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Agung, inggih awit paringipun sakatahing kanugrahan ingkang sampun rumentah dhateng kula panjenengan sedaya, satemah saget sami manunggal lenggah wonten sasana menika kanthi mboten wonten pambengan setunggal menapa.

Keparenga kula ngaturaken pambagya wilujeng, saha mantur nuwun awit rawuhipun para Bapak saha para Ibu ingkang sampun nganthi para putra putri nipun ingkang badhe sami ngayahi tethandingan Tembang Dolanan Anak.

Perlu kawuningan bilih wontenipun adicara tethandingan Tembang Dolanan Anak menika ugi kangge mahargya ambal warsa Kabupaten Sleman ingkang kaping satus warsa utawi setunggal abad.

Tembang dolanan anak menika mujudaken salah setunggaling Budaya Jawi tilaranipun kakek moyang ingkang sampun swargi. Pramila tembang dolanan anak wajib dipun uri-uri. Sinten malih menawi dede para putra putri kula penjenengan sedaya ingkang nglajengaken saha njagi lestarinipun Budaya Jawi.

Luhuring bangsa saget katitik saking adi luhunging budaya. Pramila sumangga kula penjenengan sedaya paring panuntun amrih para putra remen dhateng budayanipun piyambak, satemah mboten kadheseg utawi kagerus budaya saking manca negari.

Menawi budaya jawi menika dipun uri-uri istingarah ing sak mangkeh saget nyengkuyung dhateng jejeg sentosanipun Keistimewaan Ngayogyakarta.

Para bapak, para ibu, langkung-langkung dhateng para pasarta tethandingan, inggih wonten kalodhangan menika wonten ing Ari Soma Palguna utawi dinten Senin Pon surya kaping wolulas wulan April warsa kalih ewu nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, Tetandhingan Tembang Dolanan Anak, Kula Buka”

Para bapak, para ibu dalah para pasarta, mekaten atur sapala kangge mbuka tethandingan Tembang Dolanan Anak. Mbok bilih wonten kekiranganipun saha wonten bab ingkang mboten dados kersanipun kula nyuwun agunging pangaksami. Nuwun.

Salam Budaya….

Wassalamu’alaikum wr.wb

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*