Sesorah Camat Sleman Adicara Tethandingan Miru Kain

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN MIRU KAIN ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN SENIN TANGGAL 14 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan menapa dene kabagas kwarasan mugi tansah kajiwa tuwin kasalira dhumateng kula penjenengan sedaya.

Dhumateng ingkang satuhu kinurmatan Dewan Yuri Tethandingan Miru Sinjang.

Dhumateng para Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, inggih ingkang tansah kinurmatan.

Dhumateng para bapak, para ibu, para kadang taruna pasarta Tethandingan Miru Sinjang ingkang dahat kinurmatan ugi ingkang kula tresnani wonten kalodhangan menika, sumangga kula panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kawasa, awit paringipun kanugrahan ingkang sampun rumentah dhateng kula penjenengan sedaya, satemah wonten wekdal menika saget sareng-sareng manuggal lenggah wonten ing sasana menika kanthi mboten wonten sambekala setunggal menapa.

Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya wilujeng awit rawuh penjenengan sami wonten ing sasana menika, ugi maturnuwun dene panjenengan sami sampun kasdu ing penggalih niyat badhe ndherek lomba Miru Jarik utawi Tethandingan Miru Sinjang.

Perlu dipun mangertosi bilih Miru Sinjang ngaten mboten gampil. Pramila sampun sak mesthinipun wekdal menika Kecamatan Sleman ngawontenaken tethandingan Miru Sinjang, kanthi ancas supados warga masyarakat ing Kecamatan Sleman menika saget saha pinter miru sinjang. Ageman busana jawi temtu ngginakaken sinjang.

Kecamatan Sleman ngawontenaken Lomba Pidhato Basa Jawi kala wingi dinten Rabu tanggal tiga welas April kalih Ewu Nembelas, sak menika dinten Kamis tanggal sekawan welas April kalih ewu nembelas dipun wontenaken tethandingan wiru kain utawi sinjang. Mbenjang dinten Senin tanggal wolulas April kalih ewu nembelas dipun wontenaken tethandingan Tembang Dolanan Anak. Sedaya wau kanthi ancas kangge mahargya ambal warsa Kabupaten Sleman ingkang kaping satus tahun utawi setunggal abad.

Namining sinjang wonten sidomukti, parang rusak, kawung, dlereng lan sak piturutipun. Dene ngagemipun sinjang, upami tiyang putri dlerengipun ingkang miringipun awalipun kanan, dene menawi kakung kosok wangsulipun.

Para bapak, para ibu, dalah para kadang taruna, ing wekdal menika Ari Respati Cemengan utawi dinten Kemis Pon surya kaping sekawan welas wulan April warsa kalih ewu nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Lomba Wiru Kain utawi tethandingan Miru Sinjang,

Kula buka”

Sak lajengipun, mugi-mugi titi laksana menika wiwit purwa, madya, ngantos paripurna saget lumaksana kanthi mboten wonten pambengan setunggal menapa.

Para dewan yuri ingkang kinurmatan ugi dhumateng para pasarta tethandingan ingkang bagya mulya, mekaten atur kula minangka mbuka tethandingan menika.

Salam Budaya..

Wassalamu’alaikum wr.wb

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*