Sesorah Camat Sleman Adicara Tethandingan Sesorah Basa Jawi

SESORAH BAPAK CAMAT SLEMAN WONTEN ADICARA MBUKA TETANDHINGAN SESORAH BASA JAWI ING KECAMATAN SLEMAN

DINTEN REBO TANGGAL 13 APRIL 2016

Assalamu’alaikum wr.wb

Kawilujengan dalah kabagaskwarasan mugi tansah kajiwa lan kasalira dhateng kula penjenengan sedaya.

Dhumateng para Bapa Dewan Yuri Tetandhingan Sesorah Basa Jawi ingkang satuhu kinurmatan, dhumateng para Bapa Kepala Desa se-Kecamatan Sleman utawi ingkang minangka sulih salira, ingkang tansah kinurmatan. Dhumateng para pasarta tetandhingan Sesorah Basa Jawi kakung sumawana putri ingkang bagya mulya saha ingkang kula tresnani.

Wonten kalodhangan menika sumangga kula penjenenengan sedaya tansah monjukaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos, awit paringipun kanugrahan ingkang rumentah dhateng kula panjenengan sedaya, saktemah saget sami manunggal lenggah wonten ing sasana Kantor Kecamatan Sleman menika kanthi mboten wonten rubeda setunggal menapa.

Keparenga kula ngaturaken pambagya harja, saha matur agunging panuwun dene penjenengan sami sampun siyaga ing gati badhe ndherek kiprah wontenipun Tetandhingan Sesorah Basa Jawi Utawi Pidhato Basa Jawa, kanthi ancas ndherek nguri-uri Kabudayan Jawi ing sak lebeting Keistimewaan Ngayogyakarta. Ugi kangge mahargya adeging Kabupaten Sleman ingkang kaping satunggal abad.

Dhumateng para Bapa Dewan Yuri, kula ngaturaken panuwun dene penjenengan sampun sumadhiya dados yuri wontening tethandingan menika. Mugi-mugi saking purwa, madya lan wasana tethandingan samangkeh saget lumampah kanthi rancaq, datan wonten pambengan setunggal menapa.

Dene dhumateng para pasarta tetandhingan saking para bapa, para ibu, remaja putra ugi para remaja putri saking desa-desa se-wilayah Kecamatan Sleman, ingkang sami ngagem busana jawi jangkep gagrag Ngayogyakarta, sayekti damel mongkog ugi damel bombonging manah kula.

Kanthi penjenengan sedaya ngadi busana ngaten menika dados cihna penjenengan sedaya sampun tumut nguri-uri budaya jawi. Budaya ingkang adiluhung inggih budaya ingkang pantes sarta wajib dipun lestantunaken.

Nanging para pasarta tethandingan kula aturi enget. Bilih tethandingan sesorah menika namung salah setunggaling pambudidaya kangge nguri-uri budaya jawi. Dados saumpami wonten pasarta ingkang dereng saget sasab sampun ngantos kuciwa ing penggalih, langkung-langkung lajeng mutung saha ewa dhateng ingkang sasab. Menika sampun ngantos, yen tumindak ngaten menika badhe damel rengganging pasrawungan.

Kula suwun wontenipun tetandhingan menika kepara malah saya damel guyub rukun ing antawisipun para pasarta, satemah gesang wonten madyaning pasrawungan, masyarakat sami tentrem, gesang bagya mulya, wonten paribasan Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah. Pramila kula suwun para pasarta supados sami guyub rukun.

Para pasarta ingkang bagya mulya, wonten ing wekdal menika inggih wonten ing Ari Rebo Pon Surya Kaping Tiga Welas Wulan April Warsa Kalih Ewu Nembelas, kanthi maos :

“Bismillaahirrahmaanirrahiim, Tetandhingan Sesorah Basa Jawi Ing Kecamatan Sleman, Kula Buka”

Dhateng para pasarta kula ngaturaken Sugeng Ngayahi Tethandingan Sesorah Basa Jawi.

Para bapa yuri ingkang dahat kinurmatan, para lenggah ingkang tansah kinurmatan, ugi para pasarta tethandingan ingkang kula tresnani, mekaten atur sapala saking kula, mbok bilih wonten kirang saha wonten bab ingkang mboten nuju prana, kula nyuwun agunging pangaksama.

Nuwun….

Salam Budaya….

Wassalamu’alaikum wr.wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *